baner4

Избори НС-2017

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)

На вниманието на избирателите, които желаят да бъдат вписан в избирателния списък по настоящ адрес в насрочените на 26 март 2017 г., избори за народни представители

Община Самуил уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желаят да гласуват по настоящ адрес в насрочените на 26 март 2017 г., избори за народни представители, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 12-НС от изборните книжа.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление по настоящия адрес на лицето.

Крайният срок за подаване на заявление е 11 март 2017 г., включително.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Избирателен списък на Секция № 009- с.Кривица,

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за народни представители

на 26 март 2017 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ

         ОБЩИНА САМУИЛ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРИВИЦА                  КМЕТСТВО- КРИВИЦА СЕКЦИЯ № 009

         адрес на избирателната секция –Н.Читалище”Развитие”, ул.” Ивайло “ № 42А

                     ----------------------------------------------------

                         СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

                     ----------------------------------------------------

                     АБТРАХИМ РАИМ ХЮСЕИН

                     АБТУЛЛА ХАСАН ХЮСЕИН

                     АВРАМ АВРАМОВ ДАВИДОВ

                     АВРАМ ДАВИДОВ СЕВДАЛИНОВ

                     АВРАМ ИЛИЕВ ИВАНОВ

                     АВРАМ МЛАДЕНОВ АВРАМОВ

                     АДЕМ ХИДАЕТ ХАКЪ

                     АЖДА АХМЕДОВА МЕНГИ

                     АЙДЪН АБТУЛА САДЪК

                     АЙДЪН ЕНВЕР ХАСАН

                     АЙНУР СЕЛИМАН ХАЛИЛ

                     АЙРЕДИН АЛЯЙДИН ОСМАН

                     АЙШЕ АЛЯЙДИН ДЖЕЛИЛ

                     АЙШЕ ЕМБИЯ АХМЕД

                     АЙШЕ ИБРАХИМ ИБРЯМ

                     АЙШЕ ИСМАИЛ МЕХМЕД

                     АЙШЕ МЕХМЕД ОСМАН

                     АЙШЕ МУТАЛИБ САДЪК

                     АЙШЕ МУХАРЕМОВА САЛИЕВА

                     АЙШЕ ОСМАН ХЮСМЕН

                     АЙШЕ РАФИ АХМЕД

                     АЙШЕ РЕДЖЕБ ГРОПА

                     АЙШЕ РЕДЖЕБ СЕЛИМ

                     АЙШЕ САЛИ ИБРЯМ

                     АЙШЕ СЕЛИМОВА ВЕЛИЕВА

                     АЙШЕ ХАКА ШЕРИФ

                     АЙШЕ ХЪЛМИ ХАСАН

                     АКИФ АКИФ РЕДЖЕБ

                     АКЧАЙ АХМЕД ХЮСЕИН

                     АЛАЙДИН ЮМЕР АСАН

                     АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА ГЕЗИДЖИ

                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

                     АЛИ МЕХМЕД АЛИ

                     АЛИЕ НАЗИФ АХМЕД

                     АЛЯЙДИН ОСМАН ХАСАН

                     АМЗА ХАКА АХМЕД

                     АНА АСЕНОВА ГЕРГИНОВА

                     АНА АСЕНОВА ЩИЛИЯНОВА

                     АНА ЕФТИМОВА АСЕНОВА

                     АНА ЙОСИФОВА АСЕНОВА

                     АНА НЕВЕНОВА ИГНАТОВА

                     АНА НЕВЕНОВА ФИДАНОВА

                     АНАСТАС АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ

                     АНГЕЛ ОРЛИНОВ ЩИЛЯНОВ

                     АНДРЕАНА АВРАМОВА МЛАДЕНОВА

                     АНДРЕЙ АВРАМОВ МЛАДЕНОВ

                     АНЕЛИЯ АСЕНОВА ОГНЯНОВА

                     АНЕЛИЯ БЕЛИНОВА ХРИСТОВА

                     АНЕТА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     АПТРАХИМ ХЮСЕИН АПТРАХИМ

                     АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ

                     АСЕН АСЕНОВ ФИДАНОВ

                     АСЕН РАШЕВ АСЕНОВ

                     АСЯ РАШКОВА БРАНИМИРОВА

                     АТИДЖЕ АБДУЛМЕДЖИТ МЮСТЕДЖЕБ

                     АФИЗЕ АХМЕД МЕХМЕД

                     АХМЕД АЛИ САЛИ

                     АХМЕД АЛЯЙДИН ИЗЗЕТ

                     АХМЕД БЕЙРАМ АХМЕД

                     АХМЕД МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ

                     АХМЕД МЕХМЕД РАМАДАН

                     АХМЕД РАФИ АХМЕД

                     АХМЕД РЕДЖЕБ ОСМАН

                     АХМЕД РИЗА ХАСАН

                     АХМЕД САБРИ МУСТАФА

                     АХМЕД ХАБИБУЛА ЮСУФ

                     АХМЕД ХАКЪ АХМЕД

                     АХМЕД ХЮСЕИН АХМЕД

                     АХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕД

                     АХМЕД ЯКУБ ХАСАН

                     БАХРИЕ НАЗИФ ОСМАН

                     БАХТИГЮЛ МЕХМЕД НАЗИФ

                     БЕДРИ ХЮСЕИН ЕЮБ

                     БЕЙРА ШАИБ ДЖЕЛИЛ

                     БЕЙРАМ АХМЕД МЕХМЕД

                     БЕЙТУЛА ИЛЯЗ БЕЙТУЛА

                     БЕЙХАН БЕЙРАМ ЯКУБ

                     БЕНИДЕ ХЮДАИМ ХАСАН

                     БЕХИДЖЕ ДУРАН МЕХМЕД

                     БЕХРИН ТАХСИН ХАСАН

                     БИЛАЛ-АНЪЛ  ШЕНТЮРК

                     БИЛЯНА САМУИЛОВА ИЛИНОВА

                     БИРДЖАН МЕХМЕД ХАСАН

                     БИСЕР КРУМОВ СЕВДАЛИНОВ

                     БОРИСЛАВ АСЕНОВ АСЕНОВ

                     БЮЛЕНТ ШЕИТ МЕХМЕД

                     ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ

                     ВАЛЯ АСЕНОВА ОСМАН

                     ВАСВИЕ МУСТАФА ХАСАН

                     ВЕДАТ НАЗИФ ЯКУБ

                     ВЕЖДИ МЮСТЕДЖЕБ АБДУЛМЕДЖИД

                     ВЕСКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

                     ГАЛИНА АСЕНОВА БРАНИМИРОВА

                     ГАЛИНА КАМЕНОВА АВРАМОВА

                     ГЮЛВЕР АЛИ ИСЛЯМ

                     ГЮЛДЕНИС РЕДЖЕБ ЯКУБ

                     ГЮЛДЖИХАН АХМЕД ЧАВУШ

                     ГЮЛЗАДЕ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ

                     ГЮЛЗАР МУСТАФА РЕДЖЕБ

                     ГЮЛТЕН РАФИ АХМЕД

                     ГЮЛШЕН ХАЛИМ МЕХМЕД

                     ГЮЛЮМСЕР ХЮСЕИН НАЗИФ

                     ДАРИНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА

                     ДЕНИЗ ЕНВЕР ХАСАН

                     ДЕНИЗ МЮСТЕДЖЕБ АБДУМЕДЖИД

                     ДЕРЙА  КАРАКАШ

                     ДЕРЯ ЗЕЙНУН ИСМАИЛ

                     ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД ХЮСНЮ

                     ДЖЕЙЛЯН АЛИ ЗЕКЕРИЕ

                     ДЖЕЛИЛ АХМЕД МЕХМЕД

                     ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ

                     ДЖЕМИЛЕ МУСТАФА ХАЛИЛ

                     ДЖЕМИЛЕ ЮСУФ ХАСАН

                     ДЖУМАЗИЕ ХАЛИЛ ОСМАН

                     ДЖУМАЗИЕ ХАСАН СКЕНДЕРОВА

                     ДИАНА ДЕЯНОВА ОГНЯНОВА

                     ДИНЧЕР ДЖЕЛИЛ ОСМАН

                     ЕВДИЕ ИСМАИЛОВА ОСМАН

                     ЕДЖЕМ  МУТЛУ

                     ЕДИЕ НАЗИФ ХАЛИЛ

                     ЕДИЕ ХАСАН ШИШМАН

                     ЕЛМАЗ МЕХМЕД ХЮСМЕН

                     ЕМБИЯ АХМЕД САБРИ

                     ЕМЗАДЕ ХАКЪ САЛИ

                     ЕМИЛ КРУМОВ СЕВДАЛИНОВ

                     ЕМИЛ МАРИНОВ МАРИНОВ

                     ЕМИЛ РАДОСЛАВОВ СИДЕРОВ

                     ЕМИЛ САМУИЛОВ ИЛИНОВ

                     ЕМИЛИЯ ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА

                     ЕМИЛИЯ КЕРАНОВА ЙОСИФОВА

                     ЕМИЛИЯН ЮРИЕВ АСЕНОВ

                     ЕМИНЕ ИСМАИЛ ГЮРГЕН

                     ЕМИНЕ САЛИ НЕДЖИБ

                     ЕМИНЕ ХАСАН ХАЛИЛ

                     ЕМИНЕ ХЪЛМИ САЛИФ

                     ЕМИНЕ ЮСУФ АХМЕД

                     ЕМРУЛА МЕХМЕД АЛИ

                     ЕНВЕР САЛИ САДЪК

                     ЕНВЕР ХАСАН АБТУЛА

                     ЕНЕС  ГЮЧЛЮ

                     ЕРДЖАН НИХАТ ЯКУБ

                     ЕРДИНЧ КЯЗИМ НУРИ

                     ЕРДИНЧ МЕХМЕД АЛИ

                     ЕРКИН БАСРИ ОСМАН

                     ЕРОЛ АКИФ АКИФ

                     ЕРСИН СЕНАИМ МЮСА

                     ЕРТАН БЛАГОВЕСТОВ АСЕНОВ

                     ЕРУН АХМЕД НЕДЖИБ

                     ЕСМА ЮНУЗ МЕХМЕД

                     ЕСРА  ГЮЧЛЮ

                     ЗАИД ИБРАХИМ ИСМАИЛ

                     ЗАТИЕ РИЗА АЛИ

                     ЗАТИЕ ТАХСИН НАЗИФ

                     ЗАФЕР ОСМАНОВ БАРОВ

                     ЗЕЙНУН ИБРАХИМ ИСМАИЛ

                     ЗЕКЕРИЕ РЕДЖЕБ АЛИ

                     ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ ХАСАН

                     ЗЕЛИХА МУСТАФА САЛИ

                     ЗЕЛИХА САЛИ ХЮСЕИН

                     ЗЕЛИХА ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН

                     ЗЕХРА ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ

                     ЗЕХРА МУСТАФА МЕХМЕД

                     ЗИЙНЕБ АКИФ АБДУРАХМАН

                     ЗЛАТКА АСЕНОВА ЧЕРНЕВА

                     ЗЮЛКЯР ХАСАН РЕДЖЕБ

                     ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛ АЛИ

                     ИБРАХИМ МЕХМЕД НЕДЖИБ

                     ИБРАХИМ НЕДРЕТ ХЮСМЕН

                     ИБРАХИМ ХЮСНЮ ИБРАХИМ

                     ИБРАХИМ ЮСУФ МЕХМЕД

                     ИДРИЗ ИБРАХИМ ОСМАН

                     ИКРЯМ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ

                     ИЛИЯЗ БЕЙТУЛА ХАСАН

                     ИЛИЯЗ МУСТАФА ДЖЕМАИЛ

                     ИЛХАН КАДИР НАЗИФ

                     ИМАНИ СЕЛИМ МЕХМЕД

                     ИСА ИСАК МЕХМЕД

                     ИСАК МЕХМЕД НЕДЖИБ

                     ИСКРЕН АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

                     ИСМАИЛ ВЕЛИ ИСМАИЛ

                     ИСМАИЛ ИСАК МЕХМЕД

                     ИСМАИЛ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ

                     ИСМЕТ АЛЯЙДИН ЮМЕР

                     ИСУФ ИСЛЯМ ШЕРИФ

                     ЙОЗГЮР  КАЯ

                     ЙЪЛДЪЗ ИСА ИБРЯМ

                     КАБИЛ АХМЕД ШУКРИ

                     КАДИР АХМЕД КАДИР

                     КАДИР НАЗИФ ХАЛИЛ

                     КАДИР РЕЙХАН КАДИР

                     КАДРИЕ ЯСЕМ ОСМАН

                     КАСИМ ИСА ИСАК

                     КАСИМ ХЮСЕИН МЕХМЕД

                     КАТЯ ХАРИЗАНОВА БРАНИМИРОВА

                     КЕРАН ЙОСИФОВ ИГНАТОВ

                     КЪЙМЕТ АХМЕД ДЖЕЛИЛ

                     ЛАТИН ЩИЛИЯНОВ АНГЕЛОВ

                     ЛЮТФИ МУСАМЕДИН СЮЛЕЙМАН

                     МАГДА ХРИСТОВА ЯСЕНОВА

                     МАРИН МАРИНОВ ЕМИЛОВ

                     МАРИН ОРЛИНОВ ЩИЛИЯНОВ

                     МАЯ РАНГЕЛОВА СЛАВОВА

                     МЕЛТЕМ РАХМИ РАСИМ

                     МЕРВЕ САЛИ ОСМАН

                     МЕРИЯМ МЮСТЕДЖЕБ КЕНАР

                     МЕРЛИН РЕФАИЛ ХАСАН

                     МЕСУТ НЕЗИР МЕХМЕД

                     МЕТОДИ АНАСТАСОВ АНГЕЛОВ

                     МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД

                     МЕХМЕД АХМЕД ШЮКРЮ

                     МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ ИСМАИЛ

                     МЕХМЕД ИКРАМ МЕХМЕД

                     МЕХМЕД НЕДЖИБ МЕХМЕД

                     МЕХМЕД РЕЙХАН КАДИР

                     МЕХМЕД САЛИ ШИШМАН

                     МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД

                     МЕХМЕД ХЮСЕИН ХАЛИЛ

                     МЕХМЕД ХЮСЕИН ХАСАН

                     МЕХМЕД ХЮСНЮ ХЮСМЕН

                     МЕХТИН ИКРАМ МЕХМЕД

                     МИИРЯМ НАЗИФ МЕХМЕД

                     МИЙРЕМ БЕКИР МЕХМЕД

                     МИЛЕН МЛАДЕНОВ РАШЕВ

                     МИЛЕНА НАЙДЕНОВА ИГНАТОВА

                     МИЛЕНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

                     МИРАЛ РЕМЗИ РЕДЖЕБ

                     МИТКО КОЛЕВ БОРИСОВ

                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ СЪБЕВ

                     МУСТАН ХЮДАИМ МУСТАН

                     МУСТАФА ИБРАХИМ ИБРЯМ

                     МУСТАФА МЕХМЕД РЕДЖЕБ

                     МУСТАФА МЕХМЕД САБРИ

                     МУСТАФА ТАЛИБ МУСТАФА

                     МУХСИН ЮНУЗ СЕЛИМ

                     МЮМЮН ХАСАН ХЮСЕИН

                     МЮМЮНЕ МУСТАФА ХАСАН

                     МЮМЮНЕ РЕДЖЕБ ЮЗЕИР

                     МЮМЮНЕ ЮМЕР МЕХМЕД

                     МЮСА СЕНАИМ МЮСА

                     МЮСЕБЕ МЮСА МЕХМЕД

                     МЮСТЕДЖЕБ АБДУЛМЕДЖИТ МЮСТЕДЖЕБ

                     НАДЕЖДА ИСКРЕНОВА ЗАНКОВА РИЗОВА

                     НАДИЕ БАСРИ РЕДЖЕБ

                     НАДЯ АВРАМОВА ИВАНОВА

                     НАДЯ ИСКРЕНОВА АЛАДЖАГЬОЗ

                     НАЗИЕ АХМЕД ЧАВУШ

                     НАЗИЕ МУСТАФА АТЪФ

                     НАЗИЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД

                     НАЗИЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ

                     НАЗИКЕ ЕЮБ АЛИ

                     НАЗИКЕ МЕХМЕД АХМЕД

                     НАЗИФ РЕДЖЕБ НАЗИФ

                     НАЗИФЕ АЛИОСМАН МЕХМЕД

                     НЕВЕН ДАВИДОВ ДАВИДОВ

                     НЕВЕН РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ

                     НЕВЕН ТЕОФИЛОВ ЙОСИФОВ

                     НЕВЕНА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА

                     НЕВЕНА РУМЕНОВА МЛАДЕНОВА

                     НЕДЖИБ НЕЗИР НЕДЖИБ

                     НЕДЖМИЕ АЛИ ХАСАН

                     НЕДКА ХРИСТОВА ХЮСЕИН

                     НЕДРЕТ ИБРАИМ ХЮСМЕН

                     НЕЖДЕТ АХМЕД СЕЛИМАН

                     НЕЗИР НЕДЖИБ МЕХМЕД

                     НЕЗИХА ХЮСЕИН АХМЕД

                     НЕРМЕГЮЛ АХМЕД МЕХМЕД

                     НЕСРИЯ АРИФ ХАСАН

                     НЕФСЕ КЕМАЛ РЕДЖЕБ

                     НИХАТ ЯКУБ АЛИ

                     НУРГЮЛ ШЕФКЪ ХАМДИ

                     НУРИ МУСТАФА ГАРИБ

                     НУРТЕН МЕХМЕД МУСТАН

                     НЮЛЮФЕР ИБРАХИМ ИСАК

                     ОРЛИН ТЕОФИЛОВ ЙОСИФОВ

                     ОРЛИН ХРИСТОВ ОРЛИНОВ

                     ОРХАН ИСА ИСАК

                     ОРХАН МУСТАФА ХЮСМЕН

                     ОСМАН АЙРЕДИН АЛЯЙДИН

                     ОСМАН АЙРЕДИН ХАСАН

                     ОСМАН ХАСАН ОСМАН

                     РАЙМЕ ФЕЙМИ ХЮСЕИН

                     РАЙНА РУМЕНОВА ГЮМЮШ

                     РАСИМ МЕХМЕД НЕДЖИБ

                     РАХИМ АБТРАИМ ХЮСЕИН

                     РАХМИ РАСИМ МЕХМЕД

                     РЕДЖЕБ АХМЕД РЕДЖЕБ

                     РЕДЖЕБ АХМЕД РЕДЖЕБ

                     РЕДЖЕБ БЕЙТУЛА ХАСАН

                     РЕДЖЕБ ИЗЕТ ИСЛЯМ

                     РЕДЖЕБ МЮМЮН РЕДЖЕБ

                     РЕДЖЕБ ОСМАНОВ РЕДЖЕБОВ

                     РЕДЖЕБ СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ

                     РЕДЖЕБ ХАЛИЛ НАЗИФ

                     РЕДЖЕБ ХАСАН РЕДЖЕБ

                     РЕЙЙАН ОСМАН ХАСАН

                     РЕЙХАН КАДИР НАЗИФ

                     РЕЙХАН РИЗА ХЮСЕИН

                     РЕМЗИЕ АХМЕД ХАЛИЛ

                     РЕМЗИЯ АХМЕД ХАЛИД

                     РЕНГИНАР ИЛЯЗОВА МЮСТЕДЖЕБ

                     РЕСМИЕ ДЖЕЛИЛ ИБРЯМ

                     РЕСМИЕ САЛИ МЕХМЕД

                     РЕСМИЕ ХЮДАИМ ХАСАН

                     РЕФАИЛ МЮСА ХАСАН

                     РЕФИКА ХАСАН МЕХМЕД

                     РИЗА ИЗЕТ ИСЛЯМ

                     РИЗА ХЮСЕИН МЕХМЕД

                     РОСЕН РАНГЕЛОВ ХРИСТОВ

                     РУЖДИ САЛИ ЮСУФ

                     РУМЕН ЙОСИФОВ ИГНАТОВ

                     РУМЕН МЛАДЕНОВ АВРАМОВ

                     РУФАТ ХАСАН ИСЛЯМ

                     СААЛЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

                     САБИХА МЮСТЕДЖЕБ РЕДЖЕБ

                     САВА ЙОСИФОВ ЯСЕНОВ

                     САДИФЕ КЯЗИМ ХАЛИЛ

                     САДРИМЕ ФИКРЕТ ЯКУБ

                     САДЪК АПТУЛА САДЪК

                     САЛИ БЕЙЖЕТ ЮСЕИН

                     САЛИ КЯЗИМ ДЖЕЛИЛ

                     САМУИЛ ИЛИНОВ ОРЛИНОВ

                     СВЕТЛА МАРИНОВА ДАВИДОВА

                     СВЕТЛА РАШКОВА ОРЛИНОВА

                     СВЕТЛИН СТАЙКОВ ИВАЙЛОВ

                     СВЕТЛИН СЪБЕВ СЕВДАЛИНОВ

                     СЕВДА АВРАМОВА БАГРЯНОВА

                     СЕВДА АЛЕКСАНДРОВА ЩИЛЯНОВА

                     СЕВДА АНАНИЕВА ЙОЛМЕЗ

                     СЕВДА АСЕНОВА ИВАНОВА

                     СЕВДА ВАСИЛЕВА ФИДАНОВА

                     СЕВДА ИЛИНОВА СТОЯНОВА

                     СЕВДА ОРЛИНОВА АСЕНОВА

                     СЕВДА РУМЕНОВА ОРЛИНОВА

                     СЕВДА СЕРГЕЕВА АНГЕЛОВА

                     СЕВДА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

                     СЕВДАЛИН СЪБЕВ СЕВДАЛИНОВ

                     СЕВДАЛИНА МИХАЙЛОВА СЕВДАЛИНОВА

                     СЕВДЖАН НИХАТ ЯКУБ

                     СЕВДИЕ ИСМЕТ ХАСАН

                     СЕВИЕ АБТУЛА ХАЛИЛ

                     СЕВИМ БЕЙЯМИЕВА МЕХМЕДАЛИЕВА

                     СЕВИМ СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ

                     СЕВИНЧ САБИТ ЮСУФ

                     СЕЗГИН АХМЕД АЛИ

                     СЕЗГИН МЕХМЕД ХЮСЕИН

                     СЕЗГИН САБИТ ХАСАН

                     СЕЗЕР СЕЗГИН САБИТ

                     СЕЙДЕ МУСТАФА ХАСАН

                     СЕЙНУР СЕЛИМАН ХАЛИЛ

                     СЕЛВЕР НАСРИ ХЮСЕИН

                     СЕЛИМЕ ИЗЕТ ДЖЕЛИЛ

                     СЕЛИМЕ ЮКСЕЛОВА ЯКУБ

                     СЕЛМАН ХАЛИЛ АХМЕТ

                     СЕЛМЕ ХАКЪ ЕМИН

                     СЕМРА ИБРЯМОВА БЕДРИЕВА-ЯКУБ

                     СЕРВЕТ ХЮСЕИН АХМЕТ

                     СЕХЕР ВЕЛИ ИСМАИЛ ИЧЕН

                     СЕХЕР ДЖУМХУРИЕТ РЕДЖЕБ

                     СЕХЕР ИСМЕТ АХМЕД

                     СИДИКА АХМЕД ОСМАН

                     СИЛВИЯ АНАНИЕВА БИКИР

                     СИЛВИЯ АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА

                     СНЕЖА ФИДАНОВА МЛАДЕНОВА

                     СНЕЖАНА АСЕНОВА АСЕНОВА

                     СТАНИМИР АНАСТАСОВ АНГЕЛОВ

                     СУЗАН САБАТИН ХАСАН

                     СУЗАНА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА

                     СУНАЙ ХЮСЕИН ХАМДИ

                     СЪБИ СЕВДАЛИНОВ ИВАНОВ

                     СЪБИ СЕВДАЛИНОВ МЛАДЕНОВ

                     СЪБИ СЪБЕВ СЕВДАЛИНОВ

                     СЪДКЪ ХЮСЕИН ХАЛИЛ

                     СЪЛЗА АСЕНОВА КОЛЕВА

                     СЮЛЕЙМАН АХМЕДОВ САБРИЕВ

                     ТАЙЛАН  ЙОЛМЕЗ

                     ТАЙФЕ АХМЕД ХАЛИЛ

                     ТАЛИБ МУСТАФА САЛИ

                     ТАНЕР  ЙОЗГЮР

                     ТАНЕР МУСТАФА ИБРАХИМ

                     ТАНСЕР МУСТАФА ШЕНТЮРК

                     ТАХСИН ХАСАН ОСМАН

                     ТЕОФИЛ ЙОСИФОВ ИГНАТОВ

                     ТУНДЖАЙ МЕХМЕД ХЮСЕИН

                     ФАДЛИ ЮСУФОВ САЛИЕВ

                     ФАТМЕ АЛИ ОСМАН

                     ФАТМЕ ЕМБИЯ АХМЕД

                     ФАТМЕ ИБРЯМОВА АХМЕДОВА

                     ФАТМЕ МЕХМЕД ЮСУФ

                     ФАТМЕ САБРИ ХЮСЕИН

                     ФАТМЕ ХАЛИЛ ХАЛИЛ

                     ФАТМЕ ХАСАН МУРАД

                     ФАТМЕ ХАСАН ХАЛИЛ

                     ФЕВЗИЕ ФЕИМ АЛИ

                     ФЕДЖРИЕ АЛИ АБТУЛА

                     ФЕРХАД ХАСАНОВ РИЗАЕВ

                     ФИДАНКА ХРИСТОВА СЛАВОВА

                     ФИКРЕТ МЮСТЕДЖЕБ РЕДЖЕБ

                     ФИКРИЕ ХАБИБУЛА СТАМЕНОВА

                     ФИЛИПА САВОВА СЛАВКОВА

                     ХАБИБЕ ОСМАН ОСМАН

                     ХАВА ИСМАИЛ ИСМАИЛ

                     ХАККЪ ХИДАЕТ ХАККЪ

                     ХАЛИЛ НАЗИФ ХАЛИЛ

                     ХАЛИЛ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ

                     ХАЛИЛ СЕЛИМАН ХАЛИЛ

                     ХАЛИЛ СЪДКЪ ХЮСЕИН

                     ХАЛИМ ХАСАН РЕДЖЕБ

                     ХАЛИМЕ АДЕМ АПТРАИМ

                     ХАЛИМЕ РУШУД РЕДЖЕБ

                     ХАМДИ ХЮСЕИН ХАМДИ

                     ХАМИДЕ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ

                     ХАСАН АБТУЛА МЕХМЕД

                     ХАСАН ЗЮЛКЯР ХАСАН

                     ХАСАН МЕХМЕД ХАСАН

                     ХАСАН ОСМАН ХАСАН

                     ХАСАН РЕФАИЛ ХАСАН

                     ХАСАН РИЗА ХАЛИЛ

                     ХАСАН ХАСИН РЕДЖЕБ

                     ХАСАН ХЮСЕИН АХМЕД

                     ХАТИДЖЕ АХМЕД ЙОЗГЮР

                     ХАТИДЖЕ САЛИ АЛИ

                     ХАТИДЖЕ ХЮСЕИН ХЮСМЕН

                     ХИДАЕТ ХАКЪ АДЕМ

                     ХРИСТО МАРИНОВ ИЛИЕВ

                     ХРИСТО СТОЯНОВ КОЛЕВ

                     ХЪЛМИ ХЮСЕИН ХАЛИЛ

                     ХЪЛМИЕ ЕБАЗЕР ХАБИБУЛА

                     ХЮДАИМ МУСТАН ХЮДАИМ

                     ХЮЛКЯ НАЗИФ ИСЛЯМ

                     ХЮСЕИН АПТРАХИМ ХЮСЕИН

                     ХЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИН

                     ХЮСЕИН ЕЮБ ХАСАН

                     ХЮСЕИН РИЗА ХЮСЕИН

                     ХЮСЕИН ХАСАН МЕХМЕД

                     ХЮСЕИН ХАСАН ОСМАН

                     ХЮСМЕН МУСТАФА ХЮСМЕН

                     ХЮСНИЕ ХАСАН ИСМАИЛ

                     ШАБАН ХАСАН ОСМАН

                     ШАЗИЕ МУСТАФА НЕДЖИБ

                     ШАСИНЕ ЛЮТФИ САБРИ

                     ШЕНГЮЛ ИЛХАН КАДИР

                     ШЕНОЛ БЕЙРАМ АХМЕД

                     ШЕРИФ ИБРЯМ ХЮСМЕН

                     ШЕРМИН ЮЗЕИРОВА АХМЕД

                     ШИРИН НУРВЕТ ХАЛИЛ

                     ШИРИН ХАСАНОВА ЕКИНДЖИ

                     ЩИЛИЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

                     ЩИЛИЯН РАДОСЛАВОВ СИДЕРОВ

                     ЮКИЕ САЛИМ ХЮСНЮ

                     ЮКСЕЛ ХЮСЕИН ХАСАН

                     ЮЛИЯН РУМЕНОВ МАРИНОВ

                     ЮЛИЯНА САВОВА ШАХИНЛЕР

                     ЮМИТ ФИКРЕТ МЮСТЕДЖЕБ

                     ЮНДЖЕЛ ЮКСЕЛ ХЮСЕИН

                     ЮНЗИЛЕ МЕХМЕД ВЕЛИ

                     ЮНУЗ СЕЛИМ ХАЛИЛ

                     ЮСУФ ИБРАХИМ ЮСУФ

                     ЯКУБ ИСМАИЛ ЯКУБ

                     ЯСЕМ АЙРЕДИН АЛЯЙДИН

                                           Кмет/Кметски наместник: ............

                                           Секретар на община/район: ..........

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)- изтеглете ТУК

Заповед №55/01.02.2017г. - изтеглете ТУК

Заповед №56/01.02.2017г. - изтеглете ТУК

Покана за консултации за съставите на СИК - изтеглете ТУК

Okunma 261 defa
Yorum eklemek için giriş yapın