baner3

Отстои на 3 км източно от с. Самуил, на 365 м надморска височина, разположено в 43° и 311 северна ширина и 26° и 50* източна дължина,

в отво­рена долина в посока север - юг. Площта на населеното място е 596 дка. населено с 251 души към 2001 г. Землището й обхваща 16 783,924 дка. Ниви­те са разположени на ниско плато над селото. На изток селото граничи сгора. В южния край на землището, под с.Висока поляна, от три изворче­та започва началото си р. СенкоВец, която събира водите от района на селото и продължава в северна посока по една отворена долина. Преоб­ладаващите почви са тъмносиви горски почви, подходящи за отглеждане на култури с по - дълъг вегитационен период и костилкови овощни насаж­дения.