baner3

ТКЗС „9-ти септември "

ТКЗС в селото е учредено на 21.09.1950 г., наречено „9 септември" с пръв председател Михаил Стоянов. През 1958 г. то е включено със земли­щето си в основаното ОТКЗС „Девети септември" -

Самуил. Поради неблагоприятните природо - климитични условия в част от населените места се отглеждат само зърнени и фуражни култури'*.

На 12.09.1970 г. преминава към АП К „Висил Танчев" ■ ХъраАь С реШ' ние на Министерския съвет от 9.05.1974 в. то преустановява дейн&ШШ си, а землището на селото преминава към Л11К „Шап Хираланоб" Лозница. След оформянето на селищната система през 1979 г. е основано АПК „Васил Тинчев" - Самуил, в състова на който е включено и с.Криви­ца. АПК преустановява дейността си към края на 1989 г., след което в Самуил на 1.12.1989 г. е учредено ТКЗС „ Девети септември". То включЙш и землището на с.Кривица. Ликвидирано е през 1992 г. Тогава в селото ос учредява ЗК" Зора" с председател Зайде Салимова,