За Cелото

За Cелото (8)

Четвъртък, 21 Май 2020 18:25

s.Krivitsa

Написана от

Кривица е село в Североизточна България. То се намира в община Самуил, област Разград. Село Кривица /Топал кьой/ – селото се намира на 4 км източно от с.Самуил. Преименувано е през ХІІ 1934 г. До 1958 г. е било в Шуменска околия. През селото тече река Сенковец, която извира от съседното землище на с.Висока Поляна.

 

 

Използвана литиратура:

 • Собствено проучване
 • Чуто ош Бехчет Енверов - бивш учител и директор на училтце в селото
 • Чуто от Аляйдин Ибрахим, родом от с.Кривица
 • Маринов В, Делиорман, С1941г.,стр. 145 - 146 ;
 • Статистически годишник на окръг Разград -1967 г.,стр.31,Статистическа

годишник - 1978 г.,стр.15; НСИ,Преброяване на населението през 2001

г.,т.1,кн.З,стр.268,С2002 г.;

 • Коледаров П, „Промените в имената и статута на селищата В България

1878 - 1972 г"С1973, стр.145;

 • ОДА - гр.Разград,Протокол на Изпълкома №8
 • Протокол №1 /20.11.1921 г. на читалище „Развитие*4:
 • Протокол № 1/ 5.02.1948 г. на читалище „Развитие";
 • ОДА - гр.Разград, Протокол № 5 / 11.04.1963 на Изпълкома:
 • Христов, Д, Икономиката на Разград и неговия район през Вековете* ч. 11

Разград 2001, стр. 75 - 76

Събота, 23 Май 2020 17:59

ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Написана от

Отстои на 3 км източно от с. Самуил, на 365 м надморска височина, разположено в 43° и 311 северна ширина и 26° и 501 източна дължина, в отво­рена долина в посока север - юг. Площта на населеното място е 596 дка. населено с 251 души към 2001 г. Землището й обхваща 16 783,924 дка. Ниви­те са разположени на ниско плато над селото. На изток селото граничи с гора. В южния край на землището, под с.Висока поляна, от три изворче­та започва началото си р. СенкоВец, която събира водите от района на селото и продължава в северна посока по една отворена долина. Преоб­ладаващите почви са тъмносиви горски почви, подходящи за отглеждане на култури с по - дълъг вегитационен период и костилкови овощни насаж­дения.

Събота, 23 Май 2020 18:04

ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО

Написана от

Долината на р. Сенковец е била благоприятна за съществуването на път от дълбока древност. По нея, близо до селата Голяма вода и Хърсово, се намира Съзлъшката селищна могила.

В м. Юртлука са откривани предмети, фрагменти от керамика и мо­нети от римско Време. В съседство се намират тракийски надгробни могили1.

В чертите на селото при обработване па почвата и в м. Пара кайнаса откривани римски монети.

Според възрастния 90 - годишен Игнат Щилянав селото e било основа­но около началото на XIX век.

В османския период селото е известно под названието Топал кьой. За сега не е срещан В османски документи, Според съществуващо предание пръв В землището се зиселил един куц oвчовек / топал /, около неговото жилище после са построени нови и така е оформено селото1.

Според друга легенда пошеря подгонила цар Иван Шишман, когато до­шъл да иска помощ от Демир баба, препускайки, се отковала подковата на коня и той се спрял в землището на сегашното село и започнал люта битка, а землището нарекли Топал3.            . '

След Кримската война в селото и неговото землище се настаняват кримски татари и черкези, създават две махали, построяват джамия, известна като „ черкезката „ на западния- склон на р. Сенковица, вдясно от шосето за Кривица. В северния край на селото се настанили татарс­ките семейства. На границата със землището на Висока поляна е същес­твувало голямо черкезко селище. След освобождението на България те тръгнали по долината към Висока поляна за Варна. Един от черкезите се върнал да прибире скритото имане, но в храстите дебнел българинът Карабаджан, който прибрал имането и по - късно на мястото на черке- зкото село построил воденица4.

Събота, 23 Май 2020 18:11

АДМИНИСТРАТИВНА ИСТОРИЯ

Написана от

След Освобождението до 1955 г. с. Топал е в състава на Шуменска околия, в няколко общини - Трем, Капитан Петко, Венец и Ясенково, откъдето преминава към Самуилска община, Разградско. През някое вре­ме, границата на околиите минавали през махалите, като ги разделяли на западна част, до магазина - Разградска околия, източна - към Шуменска околия. В селото се заселват повече от 60 семейства българи от с. Хър- сово, един от Демирджилер и от Шумен. В селото се оформят няколко махали - българска, турска, татарска и новата махала. В землището на селото има християнско гробище „машатлък".

Църква е построена през 1898 г.

Има учредена кредитна кооперация, вятърница, 3 воденици*.

Ръст на населението от 1910 до 2001 г.ь

Селото е преименувано на 7. XII. 1934 г. с мин.заповед № 3775 на Кривци, а на следващата година с министерска заповед № 1966, обнародвана на 16.Х1.1935 г. наКривица7.

Едно от най- известните имена в нашето съвремие от селото е на световния шампион по борба Зекерие Гючлю.

Някои от пълномощниците след 1959 г. са Aбтула Садъков, Ахмед Якубов / 1969г/, Пенка Танева /1971 г./, Тефик Татаров /1976 г. * 83 /, Ибрахим Ебазер. Демократично избрани кметове са Нежля Кязим Реджеб / 1991 - 95 г.1, Рейхан Кадир /1995 -99 г./, Хасан Зюлкяр /1999 - 2007 г^.

Събота, 23 Май 2020 18:17

ДУХОВНИ СРЕДИЩА

Написана от

Джамия и Турско училище

Няма данни кога е построена джамията на селото, но от Акта за одър­жавяване през 1969 г. е видно, че в джамийския двор е имало полумасивна сграда от 130 м2 застроена площ, която е била турско училище. В Про­токола на Изпълкома от 11.1.1962 г. е отбелязано, че старото турско училище е паянтова сграда, която не се използва от години и е пред срут­ване. Училището е наименувано на „В.И.Ленин" на 22.1\Л1960 г* Българско училище.

Според една справка, където не се цитира източник, през 1880/81 г. се открило частно българско училище от група българи - Стоян Атанасов, Тахо Илиев, Стоян Илиев и др.

Според други недостатъчни данни, българското първоначално учили­ще е основано през 1906 г., именувано е на 10.Х.1932 г. на „Царица Йоана". Не е известно кога започва за функционира като прогимназия, но през учебната 1962/63 г. учениците за осми клас пътуват за Самуил, а през учебната 1972/73 г. се закриват прогимназиалните класове и училището остава да функционира'като НУ" Васил Левски". Закрито е със Заповед № РД -14-11/04.04.1995 г. на МОН и учениците учат в самуилското учили­ще.

В градината на училището се построява детска градина, която спира да функционира през 2000 г. От 2006 г. общинският съвет взема решение то да се преустрои на „Защитено жилище" за възрастни с умствени увре­ждания. Предоставяйки базата на Сдружение с нестопанска цел „Цен­тър за социални инициативи и образователни програми", която кандида­тства и печели проект за неговото преустройство и основен ремонт от холандската фондация „Лале", започва новият живот на сградата като социален дом.

Събота, 23 Май 2020 18:25

Читалище "Pазвитие"

Написана от

За основаване на читалище „Развитие" е известно следното. Според Протокол № 2 от 4.Х.1927 г. става известно,че в архива на читалището е била запазена само една книжка, където пише, че първият опит за учре­дяване на читалищна организация е направен през 1902 г. Тя е функциони­рала слабо и скоро била закрита. Опит за ново възкръсване е направен на 20.Х1.1921 г., когато в една от стаите на общинското управление /ста­рото училище/ се събират за възстановяване на читалище „Развитие*, Избират читалищно настоятелство с председател Никола ПапуроВ, се- кретар-домакин Тодор Вълнаров, касиер Велико Илиев и допълнителни членове - Илия Димитров и Стоян Добрев. За библиотекар е избран То­дор Христов9. Тази организация е закрита през 1922 г. Нов опит за възста­новяване, вече успешно се прави на 27.1.1927 г., когато 19 души сс събират и избират читалищно настоятелство в състав - Димитър Занев - пред­седател, Борис Юрданов, Петър Христов, Господин Каров, Христо Сме- дков и Михаил Стоянов. Читалището се помещава В една от стаите на Кредитна кооперация „Победа. "Макар и трудно - с малко членове, липса на средства, читалището успява да се запази и е регистрирано на 20.11. Ш8 г. под № 2682 от МВРНЗ.

През 1931 г. шо е оземлено с 50 дка земя от Дирекция на ТЗС.Започват да разпращат писма с молби за парична подк­репа до различни места. Абонират се за вестници, продават керемиди, вършина, дърва, стари вестници, събират наеми от читалищните ниви, организират вечеринки и др. Появява се желание за изграждане на читали­щна сграда. Липсват сведения от 1938 г. до 1948 г., но от по - късни про­токоли става ясно, че вече имат сграда, 1,5 дка дворно място, оградено с тараби, имат място за кафеджия, 125 стола и че радиото не работи / неизвестно кога е купено/.10 През 1948 г. са унищожени 200 т. литература като фашистка. Нивите са дадени за ползване на Всестранна кооперация „Победа" поради забрана за отдаването им под търг. Читалището раз­вива активна дейност по времето на социализма, а след демократични­те промени основно ,се полагат усилия за основно ремонтиране на сгра­дата.

Селото е електрифицирано в периода от 1960 до 1963 г.," а процесът на основното водоснабдяване е от 1962 до 1964 г. В края на 80 - те години на XIX век е направен проект за дълбок сондаж, от който да се изпраща вода към кулата в Самуил, като част от проекта се реализира, на в последствие е изоставен от близо 15 години. През 1982 г. се работи по завършването на шосето Самуил - Кривица. Тогава се подготвя зърноп- лощадка в стопанския двор, силажохранилище, заграждане на училището и детската градина, както и направа на спортна площадка. Предвижда се строителството на търговска сграда и се работи по завършването на фелдшерски здравен пункт. В селото се построява баня, детска кухня и зала за весели ритуали. През 2007 г. предстои да се настеле път за с. Ясенково.

Събота, 23 Май 2020 18:31

СТОПАНСТВО

Написана от

ТКЗС „9-ти септември "

ТКЗС в селото е учредено на 21.09.1950 г., наречено „9 септември" с пръв председател Михаил Стоянов. През 1958 г. то е включено със земли­щето си в основаното ОТКЗС „Девети септември" - Самуил. Поради неблагоприятните природо - климитични условия в част от населените места се отглеждат само зърнени и фуражни култури'*.

На 12.09.1970 г. преминава към АП К „Висил Танчев". Хърcoвo c решние на Министерския съвет от 9.05.1974 в. то преустановява дейнocтa си, а землището на селото преминава към Л11К „Иавн Хaраланов" Лозница.

След оформянето на селищната система през 1979 г. е основано АПК „Васил Тинчев" - Самуил, в състова на който е включено и с.Криви­ца. АПК преустановява дейността си към края на 1989 г., след което в Самуил на 1.12.1989 г. е учредено ТКЗС „ Девети септември". То включйш и землището на с.Кривица. Ликвидирано е през 1992 г. Тогава в селото с учредява ЗК" Зора" с председател Зайде Салимова,


zjlui krivitsa0061-Наименование на социалната услуга:

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - с.Кривица ,община Самуил
- капацитет : 8 места / 2 мъже и 6 жени /

- целева група : за лица с умствена изостаналост

- Адрес и телефон за контакт - с.Кривица ,област Разград , ул.Ивайло” № 40 А ;/ 08477/ 29-75 ;